BK for Smash!

I really hope these two make it into Smash Bros :)

Luigi lucarelli bk smash
Luigi lucarelli banjo in smash